Zasady Bractwa Sztandarowego Małopolskiej Chorągwi Harcerek

Ola Łuszczyńska

Wódz Bractwa Sztandarowego

phm. Aleksandra Łuszczyńska HR

Kontakt: olalusz[na]gmail.com

 

 

1

Sztandar jest symbolem ideowych treści harcerstwa i jego posiadanie jest najwyższym wyróżnieniem jednostki organizacyjnej ZHR.
Sztandar spełnia rolę wychowawczą i powinien być używany oraz przechowywany z należytym szacunkiem.

2

Małopolska Chorągiew Harcerek, jako pierwsza chorągiew harcerek w powojennej historii Polski, dostąpiła zaszczytu noszenia Sztandaru. Wydarzenie to miało miejsce 4 maja 2003 na Wawelu.
Sztandar jest największą dumą Małopolskiej Chorągwi Harcerek. Naszym wyzwaniem. Reprezentuje wartości oraz dziedzictwo wypracowane przez pokolenia Małopolskiej Chorągwi Harcerek.

3

 1. Sztandar przechowywany jest w gablocie umieszczonej na honorowym miejscu w pomieszczeniu Małopolskiej Chorągwi Harcerek.
 2. Poczet Sztandarowy sprawuje opiekę nad Sztandarem tak, by zachować jego godny wygląd i należyty stan.
 3. Poczet Sztandarowy dba, by poszczególne części Sztandaru nie ulegały niszczeniu, w porozumieniu z Wodzem Bractwa Sztandarowego bezzwłocznie usuwa wszelakie uszkodzenia.
 4. Poczet Sztandarowy zgłasza Wodzowi Bractwa Sztandarowego propozycje zakupu niezbędnych elementów do godziwego przechowywania oraz transportowania Sztandaru.
 5. Poczet Sztandarowy ma obowiązek z wystarczającym wyprzedzeniem czasowym przygotować w odpowiednim miejscu Sztandar do wystąpienia na danej uroczystości.
 6. Transport Sztandaru powinien odbywać się w odpowiednich warunkach.
 7. Poczet Sztandarowy ma prawo i obowiązek pozostawić po roku opieki Sztandar w lepszym stanie niż otrzymał.

4

 1. Poczet Sztandarowy wybierany jest na okres roku z najlepszej Drużyny Złotej i Srebrnej Koniczynki lub Drużyny Czerwonego i Pomarańczowego Płomienia, w wyniku przeprowadzonej kategoryzacji sztandarowej. W skład Pocztu mogą wchodzić instruktorki obecnie nie działające w drużynie (np. była drużynowa, opiekunka drużyny).
 2. Poczet Sztandarowy jest uroczyście zaprzysiężany podczas apelu Małopolskiej Chorągwi Harcerek z okazji uroczystości rocznicowych 11 listopada. Poczet Sztandarowy ma obowiązek uczestniczyć w szkoleniu przygotowującym do tego wydarzenia.
 3. W skład Pocztu Sztandarowego Małopolskiej Chorągwi Harcerek wchodzą:
  Dowódca Pocztu Sztandarowego – druhna co najmniej w stopniu tropicielki/ tropicielki starszej
  Chorąża Pocztu Sztandarowego – instruktorka Małopolskiej Chorągwi Harcerek
  Asysta Pocztu Sztandarowego – druhna co najmniej w stopniu tropicielki/ tropicielki starszej.
  Skład Pocztu Sztandarowego podstawowego oraz rezerwowego (3 – 6 harcerek) mianuje w rozkazie Komendantka Małopolskiej Chorągwi Harcerek. Dopuszczalne jest, by druhna z Drużyny Sztandarowej, która w ciągu roku zdobyła stopień tropicielki / tropicielki starszej, została powołana w skład Pocztu Sztandarowego.
 4. Poczet Sztandarowy powinien pamiętać, by godnie i z honorem reprezentować Małopolską Chorągiew Harcerek poprzez występowanie ze Sztandarem podczas:
  1. cyklicznych świąt i uroczystości:
   wrzesień: Msza św. na rozpoczęcie roku harcerskiego oraz mianowania instruktorskie;
   listopad: apel chorągwi, Msza św. z okazji uroczystości rocznicowych 11 listopada oraz mianowania instruktorskie (11.11), Msza św. w intencji Orląt Lwowskich (22.11);
   grudzień: rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego (13.12);
   styczeń: Msza św. w intencji Olgi i Andrzeja Małkowskich oraz mianowania instruktorskie (15.01);
   luty: mianowania instruktorskie (22.02);
   maj: apel chorągwi, Msza św. z okazji uroczystości rocznicowych 3 maja oraz mianowania instruktorskie (3.05); Procesja św. Stanisława;
   czerwiec: Procesja Bożego Ciała, Uroczystości Wykusowe
  2. wydarzeń o szczególnym charakterze: Pogrzeby Instruktorek i Instruktorów, Konferencje Organizacji Harcerek lub Chorągwi, Zloty Chorągwi lub Okręgu, Zbiórki Wyborcze Chorągwi oraz Okręgu, Rocznica Zbrodni Katyńskich, Biała Służba i innych
  3. na wezwanie Komendantki Małopolskiej Chorągwi Harcerek.
 5. W sytuacjach wyjątkowych, o wysokiej randze, gdzie niemożliwe jest skompletowanie Pocztu Sztandarowego z Członków Bractwa, dopuszcza się wystawienie Pocztu Sztandarowego składającego się z instruktorek o wzorowej postawie, co najmniej w stopniu podharcmistrzyni.
 6. Dowódca Pocztu Sztandarowego zgłasza się do dowodzącego pocztami, a w razie jego braku do Komendantki/ Komendanta uroczystości, w celu ustalenia kolejności ustawienia Pocztów.
 7. Ustawienie Pocztów następuje według rang: Sztandar Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej, Sztandary Chorągwi Żeńskich, Sztandary Chorągwi Męskich, Sztandary innych jednostek (drużyn, szczepów).
 8. Poczet Sztandarowy jest wzorowo umundurowany (wg Regulaminu Mundurowego OH-ek ZHR), prawidłowo stosuje musztrę (wg Regulaminu Musztry OH-ek ZHR) oraz stosuje się do niniejszego regulaminu. W przypadku, gdy Poczet Sztandarowy nie jest w stanie spełnić swoich obowiązków lub wymogów wynikających z wyżej wymienionych regulaminów, nie powinien występować ze Sztandarem.

5

 1. Drużyna Sztandarowa wybierana jest na okres roku przez Referentkę ds. Harcerek oraz Referentkę ds. Wędrowniczek w corocznej kategoryzacji sztandarowej. Wyniki kategoryzacji ogłaszane są w październiku każdego roku.
 2. Drużyna Sztandarowa stara się reprezentować Małopolską Chorągiew Harcerek wszędzie tam, gdzie występuje Poczet Sztandarowy.

6

 1. Wódz Bractwa Sztandarowego mianowany jest przez Komendantkę Małopolskiej Chorągwi Harcerek. Jest to funkcja przekazywana.
 2. Wodzem Bractwa może zostać instruktorka powołana w skład Pocztu Sztandarowego, cechująca się dużym doświadczeniem instruktorskim, która potrafi prawidłowo postępować ze sztandarami, zna i stosuje musztrę harcerską w sposób nienaganny.
 3. Wódz Bractwa Sztandarowego jest odpowiedzialny za organizację zbiórek, obrzędów Bractwa oraz organizowanie obrzędu zaprzysięgania Pocztu Sztandarowego oraz obrzędu Ślubowania Drużyny Sztandarowej.
 4. W skład Bractwa Sztandarowego wchodzą wszystkie działające harcerki oraz instruktorki powołane w skład Pocztu Sztandarowego.
 5. Członkinie Bractwa dbają o przekazywanie wiedzy historycznej dotyczącej Sztandaru młodym pokoleniom.
 6. Członkinie Bractwa Sztandarowego sprawują opiekę nad Sztandarem także w sytuacjach krytycznych.
 7. Członkinie Bractwa pozostają w Bractwie bezterminowo, chyba, że zostaną zwolnione z Bractwa rozkazem Komendantki Chorągwi na własną prośbę lub na wniosek Wodza Bractwa z powodu rażącego naruszenia Prawa Harcerskiego.