Regulamin Komisji Instruktorskiej
I. ZADANIA
 1. Zapewnienie właściwego poziomu merytorycznego realizowanych prób instruktorskich
 2. Przygotowanie zaplecza organizacyjnego, umożliwiającego sprawne funkcjonowanie zarówno Komisji, jak i prób instruktorskich
II. FORMY I ORGANIZACJA PRACY
 1. Opracowanie planu pracy KI i zapoznanie z nim instruktorek.
 2. Spotkania Komisji:
  • odbywają się zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem, przy obecności co najmniej 50% składu Komisji; harmonogram spotkań jest dostępny na stronie www MChHek oraz w lokalu Chorągwi
  • obrady prowadzi przewodnicząca lub wyznaczona przez nią osoba
  • spotkania są każdorazowo protokołowane, protokół jest odczytywany na początku kolejnego spotkania
  • posiedzenia KI są zamknięte (poza przypadkami przewidzianymi w regulaminie)
  • w przypadku rozpatrywania spraw osobowych, instruktorki uczestniczące w obradach zobowiązane są do dochowania tajemnicy, a decyzje podejmowane są w miarę możliwości jednogłośnie (bez głosów sprzeciwu)
  • do udziału w spotkaniach Komisji mogą być zapraszane instruktorki odpowiedzialne za realizację poruszanych przez Komisję problemów,
  • instruktorki Chorągwi mogą prezentować własne stanowisko na temat pracy Komisji i prób instruktorskich, poprzez udział w spotkaniu Komisji, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i tematu z Przewodniczącą Komisji
 3. Utrzymywanie kontaktu z Komendą Chorągwi i hufcami, w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania prób instruktorskich (np. odwiedziny, rozmowy z instruktorkami, zbiórki z hufcowymi)
 4. Współpraca z instruktorkami Chorągwi, w szczególności opiekunkami prób (np. rozmowy indywidualne o zaawansowaniu próby i dalszych planach jej realizacji, zbiórki dotyczące sposobu realizowania prób, problemów opiekunek)
 5. W miarę potrzeb powołanie zespołów, do realizacji określonych zadań, w uzgodnieniu z Komendą Chorągwi
 6. Wnioskowanie o umieszczenie w planie pracy Chorągwi i hufcowych zbiórek instruktorskich (seminaria, konferencje), w których udział pozwoli instruktorkom zaprezentować wartości wymagane programem próby, a także jej kształtować.
 7. Zasięganie opinii w środowisku instruktorskim Chorągwi i występowanie o zmiany w regulaminach stopni instruktorskich do odpowiednich władz
 8. Formułowanie wniosków dotyczących dalszej pracy Komendy Chorągwi, Szkoły Instruktorskiej i hufców
III. TRYB PROWADZENIA PRÓB INSTRUKTORSKICH
 1. PRÓBA PRZEWODNICZKI:
  1. początek próby stanowi objęcie funkcji wychowawczej przez kandydatkę do stopnia przewodniczki (po ukończeniu właściwego kursu metodyki)
  2. nad realizacją próby czuwa opiekunka, którą jest hufcowa
  3. po upływie co najmniej 6 miesięcy od objęcia funkcji wychowawczej hufcowa składa do KI OPINIĘ o kandydatce, zawierającą następujące dokumenty (druki w załączeniu):
   - opinia przełożonej
   - opinia ze środowiska
   - raport z wizytacji jednostki
  4. po zapoznaniu się z w/w dokumentami KI spotyka się z kandydatką oraz jej hufcową i ustala dalszy przebieg próby
  5. KI może zalecić dodatkową wizytację jednostki przekazując wizytatorce odpowiednie zalecenia wynikające z próby
  6. zalecenia KI dotyczące realizacji próby przekazywane są na piśmie opiekunce próby
  7. Hufcowa w terminie nie później niż 2 miesiące przed planowanym zamknięciem próby składa WNIOSEK O ZAMKNIĘCIE PRÓBY PWD (druki w załączeniu)
  8. stopnie nadawane są w terminach: 16 stycznia, 22 lutego, 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada
  9. szczegółowy harmonogram składania opinii i wniosków:

   termin złożenia wniosku planowany termin zamknięcia stopnia
   do 11 listopada 16 stycznia lub 22 lutego
   do 16 stycznia 3 maja
   do 3 maja 1 wrzenia
   do 1 września
   11 listopada


 2. PRÓBA PODHARCMISTRZYNI:
  1. początek próby stanowi moment przyznania stopnia przewodniczki
  2. nad realizacją próby czuwa opiekunka, którą kandydatka wybiera spośród instruktorek Chorągwi, o swoim wyborze informuje KI nie później niż 3 m-ce po rozpoczęciu próby
  3. Komisja Instruktorska zatwierdza wybór opiekunki
  4. po upływie co najmniej 2 lat próby opiekunka składa do KI OPINIĘ o kandydatce, zawierającą następujące dokumenty (druki w załączeniu):
   - opis przebiegu służby instruktorskiej
   - sprawozdanie kandydatki z próby
   - opinia opiekunki
   - opinia przełożonej
  5. po zapoznaniu się z w/w dokumentami KI spotyka się z kandydatką oraz jej opiekunką i ustala dalszy przebieg próby
  6. KI może zalecić wizytację jednostki przekazując wizytatorce odpowiednie zalecenia wynikające z próby
  7. zalecenia KI dotyczące realizacji próby przekazywane są na piśmie opiekunce próby
  8. opiekunka w terminie nie później niż 2 miesiące przed planowanym zamknięciem próby składa WNIOSEK O ZAMKNIĘCIE PRÓBY PHM (druki w załączeniu)
  9. stopnie nadawane są w terminach: 22 lutego, 3 maja, 15 sierpnia, 11 listopada
  10. szczegółowy harmonogram składania opinii i wniosków:

   termin złożenia wniosku planowany termin zamknięcia stopnia
   do 16 stycznia 3 maja
   do 3 maja 1 wrzenia
   do 1 września
   11 listopada


 3. PRÓBA HARCMISTRZYNI:
  1. KI współpracuje z komisją harcmistrzyń w zakresie zdobywania stopnia harcmistrzyni przez instruktorki z terenu Chorągwi
  2. KI wraz z Komendantką Chorągwi opiniuje wnioski o mianowanie harcmistrzyń z terenu Chorągwi
IV. WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁĄ INSTRUKTORSKĄ
 1. Czuwanie nad prawidłowym przebiegiem kształcenia, w szczególności spotkania Komisji z kadrą Szkoły Instruktorskiej, bądź instruktorkami odpowiedzialnymi w Chorągwi za organizowanie poszczególnych kursów:
  1. Kurs przewodniczek
   - wyznaczona przez KI członkini komisji współpracuje z kadrą kursu / wizytacja
  2. Kurs podharcmistrzyń
   - KI powołuje na kurs podharcmistrzyń instruktorki chorągwi, które spełniają poniższe warunki
   • przyznanie stopnia pwd miało miejsce nie później niż rok przed powołaniem na kurs phm
   • instruktorka bierze czyny udział w życiu swojej jednostki i w życiu Chorągwi
   • instruktorka uczestniczyła w spotkaniach dla instruktorek-przewodniczek
   - wyznaczona przez KI członkini komisji współpracuje z kadrą kursu / wizytacja
  3. Kurs harcmistrzyń
   - KI (członkinie w stopniu hm) powołuje na kurs harcmistrzyń instruktorki chorągwi, które spełniają warunki wymagane przed komendę kursu hm
 2. Komendantki kursów po zakończeniu kursów przekazują do KI pisemne opinie o każdej z uczestniczek oraz instruktorek prowadzących zajęcia, jeżeli prowadzenie zajęć stanowiło część ich próby

V. WIZYTACJE

 1. Wizytacje z ramienia KI przeprowadzone są przez instruktorki Komisji oraz przez instruktorki upoważnione do tego przez Komisję

VI. DOKUMENTACJA

 1. Na okres kadencji, Komisja sporządza plan pracy
  – do archiwum Komisji
  – dla Komendy Chorągwi
  – dostępny dla instruktorek
 2. Plan pracy winien obejmować:
  – zadania szczegółowe Komisji na okres kadencji i sposób ich realizacji
  – terminarz spotkań Komisji
 3. Dokumentacja Komisji Instruktorskiej zawiera:
  - wzory obowiązujących w Chorągwi druków, związanych z przebiegiem prób,
  - dokumentacja przebiegu prób kandydatek oraz wnioski o zamknięcie
  - opinie po kursach
  - raporty z wizytacji przeprowadzonych z ramienia Komisji
  - aktualne listy opiekunek stopnia podharcmistrzyni i harcmistrzyni
  - aktualne listy potencjalnych opiekunek stopnia podharcmistrzyni i harcmistrzyni (instruktorek mogących pełnić tą rolę) i przekazywanie ich do wiadomości instruktorek
  - pisma przychodzące
  - pisma wychodzące
  - protokoły posiedzeń Komisji
VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Regulamin KI jest dokumentem wewnętrznym Komisji Instruktorskiej Małopolskiej Chorągwi Harcerek
 2. Wszelkie zmiany w regulaminie mogą zostać wprowadzone większością głosów

Regulamin został zatwierdzony przez Komisję Instruktorską dnia 8 czerwca 2006 roku.